فرش اصفهان

 • توسطadmin
 • ۰۷ تیر, ۱۳۹۸
ویژگیهای فرش اصفهان هماهنگی، تناسب و تنوع رنگ به خصوص رنگهای شاد در طیفهای تیره و روشن، پرزهای کوتاه، رجشمار بین ۵۰ تا ۹۰، استفاده از گره فارسی، شیرازه متصل و اغلب دو پوده و لول و همچنین پرداخت در.
ادامه متن

فرش قم

 • توسطadmin
 • ۰۷ اردیبهشت, ۱۳۹۵
قالیهای قم بدلیل ظرافت بسیارشان شهرت دارند. حداقل 2500 گره در هر دسیمتر مربع دارند و در قالیهای نا مرغوب این تعداد به 10000 گره در هر متر مربع می رسد و در قالیهای ابریشمی این تعداد بیشتر است.
ادامه متن

فرش مشهد

 • توسطadmin
 • ۰۷ اردیبهشت, ۱۳۹۵
تعیین تاریخ شروع قالیبافی در مشهد همچون تعیین تاریخ برای شروع قالیبافی در محل استان خراسان تا حدودی با مشکل مواجه است. مطابق نوشته‌ها و مدارک موجود قدیمی ترین قالی موجود منسوب به این شهر متعلق به دوره شاه عباس.
ادامه متن

فرش کاشان

 • توسطadmin
 • ۰۷ اردیبهشت, ۱۳۹۵
اریخچه پیدایش فرش ماشینی در کشورمان نشان میدهد که این محصول در ایران عمری تقریباً ۴۰ ساله دارد. در ابتدای دهه ۵۰ اولین فرش ماشینی تولید داخل در کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان توسط ماشینهای مخمل بافی.
ادامه متن

فرش تبریز

 • توسطadmin
 • ۰۷ اردیبهشت, ۱۳۹۵
در مورد تاریخچه فرش در تبریز چنین می‌توان گفت که با توجه به قدمت تاریخی این شهر؛ مسلماً هنر صنعت فرش بافی درآن به قبل از دوران صفویه باز می‌گردد. در نیمه دوم قرن پانزده و در دوران صفوی، فرش.
ادامه متن

فرش نایین

 • توسطadmin
 • ۰۷ اردیبهشت, ۱۳۹۵
در مورد تاریخچه فرش در تبریز چنین می‌توان گفت که با توجه به قدمت تاریخی این شهر؛ مسلماً هنر صنعت فرش بافی درآن به قبل از دوران صفویه باز می‌گردد. در نیمه دوم قرن پانزده و در دوران صفوی، فرش.
ادامه متن